به ما پیام ارسال کنید

رستوران شاندیز اعیانی

در رستوران ها
نام کارفرما :
شاندیز اعیانی
تاریخ انجام پروژه:
1970-01-01
آدرس پروژه:
تهران- آجودانیه ابتدای دارآباد روبه روی ورزشگاه انتهای کوچه ی نارنج
هزینه:
پیمانکار:
مطبخ
در مورد پروژه

Product Enquiry