به ما پیام ارسال کنید

مجموعه غذایی حاج بهزاد

در رستوران ها
نام کارفرما :
تاریخ انجام پروژه:
1970-01-01
آدرس پروژه:
رودکی روبه روی اداره گذرنامه -اتوبان چمران، انتهای خیابان اشراق جنوبی
هزینه:
پیمانکار:
مطبخ
در مورد پروژه

Product Enquiry